Sự lựa chọn hợp lý

Sự lựa chọn hợp lý: Nâng cao năng lực cho quá trình chính sách y tế dựa trên bằng chứng Biên tập: Andrew Green và Sara Bennett. 1. Chính sách y tế – Khuynh hướng 2. Y học dựa trên bằng chứng/Y học thực chứng 3. Nghiên cứu các dịch vụ y tế 4. Cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe 5. Chương trình y tế quốc gia – tổ chức và quản lý

Current View