Cơ cấu tổ chức

CÁN BỘ CHỦ CHỐT CỦA hỘI TBYT VN NHIỆM KỲ IV (2022 – 2027)

QĐ công nhận BCH Hội Khóa 4 nhiệm kỳ 2022-2027

Các bộ phận trực thuộc :
  1. Văn phòng TW Hội
  2. Ban kiểm tra
  3. Trung tâm tư vấn và dịch vụ kỹ thuật TBYT nay đổi tên thành Viện Công nghệ và Công trình Sức khỏe (kể từ ngày 06/10/2016)
  4. Viện ngoại khoa laser
  5. Viện nghiên cứu, chế tạo và chuyên giao công nghệ TBYT
Tin mới