Hội TBYT TP HCM

Hội Thiết Bị Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh :
– Chủ tịch: Ks.Cao Hòai Trung
– Phó chủ tịch: Bs. Phan Thanh Hải
– Phó Ch tch: Ks.Phạm Xuân Mai
– Phó ch tch kiem Tổng thư ký hội: Ks. Trưong Hung

– Tong so hoi vien: 250 hoi vien
– Dia chi: 38 Ho Bieu Chanh, Phuong 11, Quan Phu Nhuan, TP.HCM
– Đien thoai: 38444523
– Fax: 38463351
Cao Hoài Trung
Chủ tịch Hội TBYT TPHCM