Giới thiệu

Hội Thiết bị Y tế Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 12/2002/QĐ-BNV ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ. Hội Thiết bị Y tế Việt Nam hoạt động theo điều lệ Hội đã được sửa đổi và bổ sung quy định tại Quyết định số 404/QĐ-BNV ngày 26 tháng 5 năm 2015.

Hội Thiết bị Y tế Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp của những tổ chức và cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, quản lý, sản xuất, kinh doanh, bảo trì, sửa chữa… có liên quan đến trang thiết bị và dụng cụ y tế trong cả nước tự nguyện tổ chức xây dựng và phát triển ngành trang thiết bị y tế Việt Nam, góp phần đưa nhanh các ứng dụng kỹ thuật y tế vào việc chẩn đoán, điều trị, phòng bệnh và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng; thông tin, trao đổi tư liệu, kinh nghiệm khai thác, nghiên cứu sản xuất, lắp ráp, sửa chữa bảo trì… đóng góp vào sự phát triển chung của ngành y tế Việt Nam.

Chức năng, nhiệm vụ

– Tập hợp rộng rãi các cá nhân và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thiết bị y tế (TBYT) hoặc có liên quan đến lĩnh vực này, tán thành điều lệ và tự nguyện tham gia Hội.

– Tư vấn các vấn đề khi được yêu cầu như:

  • Xây dựng chính sách quốc gia về TBYT, những chỉ tiêu, kế hoạch và các biện pháp thực hiện chương trình về TBYT;
  • Xây dựng các tiêu chuẩn, nhu cầu về TBYT cho hệ phòng bệnh, chẩn đoán, chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học ở các tuyến;
  • Tham gia góp ý kiến trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn kỹ thuật TBYT;
  • Tham gia và hợp tác với các cơ sở nghiên cứu, sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu, sửa chữa, bảo trì TBYT nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng TBYT sản xuất trong nước cũng như nhập khẩu phù hợp với điều kiện Việt Nam;
  • Tham gia xây dựng các tài liệu kỹ thuật về TBYT, xuất bản tạp chí và sách về TBYT nhằm trao đổi thông tin những kinh nghiệm về khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa, sản xuất TBYT trong nước cũng như những vấn đề cập nhật TBYT trên thế giới;
  • Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chế tạo các thiết bị, dụng cụ y tế trong nước nhằm phát triển công nghiệp TBYT Việt Nam;
  • Tham gia đề xuất với các cấp có thẩm quyền nhằm tăng cường khâu đào tạo cán bộ về chuyên ngành TBYT cho các khu vực sản xuất kinh doanh, khai thác, sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng và sử dụng có hiệu quả năng lực của đội ngũ cán bộ hiện có;
  • Tham gia công tác tư vấn, giám định và phản biện các chương trình, dự án về TBYT khi được mời;
  • Hợp tác với các hội nghề nghiệp trong Tổng hội Y – Dược học và các Hội khoa học kỹ thuật khác trong nước.
  • Thực hiện hợp tác quốc tế với các hội cũng như các tổ chức phi Chính phủ của các nước hoạt động trong lĩnh vực TBYT theo quy định của pháp luật.

– Quản lý, tổ chức hội viên, giúp đỡ nhau đoàn kết, nâng cao trình độ nghề nghiệp, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hội viên. Quan tâm đến điều kiện lao động và đời sống tinh thần cũng như vật chất của hội viên.

– Tổ chức các cuộc hội thảo, triển lãm thiết bị khoa học và kỹ thuật trong lĩnh vực TBYT theo quy định của Nhà nước
– Quản lý tài sản và tài chính của Hội theo quy định của pháp luật.

BLĐ Hội Khóa 4 nhiệm kỳ 2022-2027