Viện nghiên cứu, chế tạo và chuyên giao công nghệ TBYT

Quyết định thành lập Viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ TBYT

Giấy phép hoạt động do Sở KH – CN Hà Nội cấp

 

Quyết định phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện
Ts KH Vũ Công Lập – Viện trưởng