Mẫu Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Mẫu Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế

 BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Mẫu Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế.

Điều 2. Giám đốc các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cụ thể của đơn vị do Bộ Y tế quy định để xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của đơn vị mình phù hợp với Điều lệ này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

BỘ TRƯỞNG

Trần Thị Trung Chiến