Tình nguyện tham gia phòng, chống dịch Covid 19

Tiếp theo lời kêu gọi tình nguyện tham gia Đoàn công tác phòng, chống dịch do Bộ Y tế tổ chức đã đăng trước đây nay để thống nhất mẫu giấy tham gia tình nguyện trong trong công tác phòng chống dịch đề nghị người tham gia tình nguyện làm theo mẫu đính kèm sau:

Giấy tình nguyện tham gia chống dịch