Tiêm Vaccine phòng Covid-19 cho các cán bộ kỹ thuật, phụ trách sản phẩm TTBYT

Hội TBYT Việt Nam đã có công văn số: 20/2021/TWH ngày 10/06/2021 về việc “Đề nghị cho phép các cán bộ kỹ thuật, phụ trách sản phẩm TTBYT được ưu tiên tiêm Vaccine phòng Covid-19 sớm” gửi Bộ Y tế.

Ngày 24/06/2021, Bộ Y tế đã có công văn số: 5082/BYT-DP về việc tiêm văc xin phòng Covid-19 cho các đơn vị.

Đề nghị các Công ty, Tổng công ty và các doanh nghiệp là Hội viên của Hội TBYT Việt Nam tham khoản 2 của công văn hướng dẫn số: 3823/BYT-DP ngày 07/05/2021 để liên hệ xin lịch và tổ chức cho cán bộ, nhân viên đi tiêm vắc xin phòng dịch. Thực hiên nghiêm chỉnh và hướng đã tại nơi đến tiêm.

Chi tiết xem các công văn đính kèm.

CV 20.2021_TWH

CV 5082_BYT;