Những văn bản khác cần quan tâm

Tải file về máy

-Thông tư của liên tịch Y tế

-Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 18/4/2004 của Chính phủ Về công tác văn thư

-Điều lệ tổ chức hoạt động của Viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Y tế

-Danh mục tiêu chuẩn VN, tiêu chuẩn ngành về TTBYT

-Mẫu Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế