Hội nghị quản lý TTBYT khu vực Châu á

” Từ ngày 04 – 07 tháng 11 năm 2009, hội nghi thương niên của tổ chức hài hòa các quy định quản lý TTBYT khu vực Châu á đã đươc tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và triển lãm Hong Kong. Có 3 nội dung chính đã được thực hiện:

– Ngày 04 tháng 11 tiến hành kỳ họp lần thứ 9 của tiểu ban kỹ thuật thuộc tổ chức hài hòa cac quy định quản lý TTBYT khu vực Châu á.
– Ngày 05 tháng 11 tiên hành Hội thảo vơi chủ đề” Thống nhất những nguyên tắc trong quản lý TTBYT”.
– Ngày 6-7 tháng 11 tiến hành hội nghị của tổ chức hài hòa các quy định quản lý TTBYT khu vực châu á.

 

Hội nghị và triển lãm Hong Kong

Những nội dung chính được tâp trung đề cập tới trong các hoat động trên tập bao gồm:
– Quy tắc phân loại TTBYT,
– Những yêu cầu về thử nghiệm lâm sàng
– Khảo sát, đánh giá trước khi bán hàng
– Giám sát, canh chừng sau khi bán hàng,
– Hệ thống quản lý chấy lượng,
– Công tác đào tạo nhân lực trong hệ thống quản lý chất lượng của TTBYT,
– Danh mục TTBYT.
Đại diện Vụ TTB-CTYT và Hội TBYT VN đã tham dự hội nghị