Cuộc chiến toàn cầu chống nguy cơ lan tràn của đại dịch COVID-19,

Trong cuộc chiến toàn cầu chống nguy cơ lan tràn của đại dịch COVID-19, Đại sứ
quán Hungary tại Hà Nội có liên hệ với Hội Thiết bị y tế Việt Nam giới thiệu dự án Mass
Vetil. Đây là dự án thiết kế phát triển mẫu công nghệ máy thở Mass Ventil.
Hội Thiết bị y tế Việt Nam chuyển thông tin nêu trên tới các tổ chức, hội viên của
Hội Thiết bị y tế Việt Nam. Các tổ chức, hội viên nào quan tâm có thể liên hệ với Hội
Thiết bị y tế Việt Nam hoặc trực tiếp với Dự án Mass ventil thep đường link:

Tài liệu đính kèm